Statut Stowarzyszenia Misjologów Polskich

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “STOWARZYSZENIE MISJOLOGÓW POLSKICH”.
Stowarzyszenie Misjologów Polskich, nazywane dalej “Stowarzyszeniem”, ma charakter naukowy.

§ 2

Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie kieruje się przepisami Prawa Kanonicznego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z kan. 305 KPK. 

§ 4

Stowarzyszenie posługuje się pieczątką z napisem: “Stowarzyszenie Misjologów Polskich”.

Rozdział 2. Cele i środki działania
§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła,
  2. promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych,
  3. wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski,
  4. organizowanie seminariów naukowych i sympozjów,
  5. troska o dydaktykę misjologii.
 2. Cel ten jest osiągany w szczególności poprzez:
  1. popieranie kontaktów między teologami, dialogu ekumenicznego, dialogu międzyreligijnego, dialogu teologii z kulturą oraz wymianę doświadczeń z misjonarzami,
  2. wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji,
  3. współpracę z towarzystwami teologicznymi i misjologicznymi, także z innych krajów, szczególnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Misjologów Katolickich (IACM),
  4. współpracę z instytucjami naukowymi oraz kościelnymi, szczególnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce i Komisją Episkopatu Polski ds. Misji,
  5. organizowanie sesji naukowych.

Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia
§ 6

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, korespondentów i honorowych.

§ 7

Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu na piśmie. Wymaga on pisemnego poparcia dwóch członków Stowarzyszenia. Zarząd decyduje o przyjęciu zainteresowanego i informuje go pisemnie o swej decyzji.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne – duchowne i świeckie, należące do Kościoła Rzymskokatolickiego, dające gwarancję realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności: pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziałów i instytutów teologii oraz wyższych seminariów duchownych z Polski oraz z zagranicy.
 2. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Stowarzyszenia.

§ 9

Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka, dająca gwarancję realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, która nie uczestniczy jednak w sposób stały w jego pracach.

§ 10

 1. Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Mogą nimi zostać wybitni teologowie oraz duchowni rzymskokatoliccy, także z innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
 2. Członek honorowy ma prawo do informacji o pracach Stowarzyszenia i do otrzymywania publikacji Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni:
  1. uczestniczą w pracach Stowarzyszenia,
  2. uzyskują informacje o pracach Stowarzyszenia,
  3. korzystają z oferowanych przez Stowarzyszenia możliwości dalszego rozwoju naukowego,
  4. biorą czynny udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
  5. posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. płacenia składek w wysokości ustalonej przez Zarząd.
 3. Członkostwo zwyczajne ustaje:
  1. z chwilą śmierci członka,
  2. po pisemnej rezygnacji złożonej przez członka,
  3. przez wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa, gdy:
  1. nie przestrzega postanowień Statutu oraz decyzji władz Stowarzyszenia lub w inny sposób działa na jego szkodę,
  2. publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał wspólnotę kościelną, albo podlega ekskomunice [por. kan. 316 § 2 KPK],
  3. nie uiszcza składek przez dwa kolejne lata.
 5. Członek wykluczony przez Zarząd posiada prawo odwołania się od tej decyzji do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia
§ 12

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, odbywa się przynajmniej raz w roku. W razie potrzeby może być zwoływane częściej. Może się ono odbyć podczas dorocznej sesji naukowej Stowarzyszenia.

§ 14

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając o tym pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich członków zwyczajnych przynajmniej na miesiąc przed planowanym jego terminem. Zarząd wskazuje czas i miejsce Walnego Zebrania. W ciągu dwóch tygodni od informacji o Zebraniu członkowie powinni zgłaszać do Zarządu swoje wnioski. Zarząd przygotowuje program Zebrania. Zarząd powinien przewidywać również czas na modlitwę, także za zmarłych misjologów.

§ 15

Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest jego honorowym przewodniczącym.

§ 16

 1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu i wykonania budżetu bezwzględną większością głosów uczestników spotkania oraz uchwala budżet na następny rok.
 2. Rok działalności Stowarzyszenia kończy się 31 grudnia.

§ 17

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób:
  1. prezesa,
  2. wiceprezesa,
  3. sekretarza-skarbnika,
  4. dwóch członków.
 2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora.
 3. Prezesem Stowarzyszenia powinna być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Jeśli przemawiają za tym poważne racje, funkcję tę może pełnić osoba posiadająca stopień naukowy doktora.
 4. Wiceprezesa i sekretarza-skarbnika wybierają członkowie Zarządu ze swego grona.

§ 18

 1. Prezesa i 4 członków Zarządu wybieranych jest na okres pięciu lat przez Walne Zebranie, zwykłą większością głosów. Prezes i wiceprezes mogą pełnić nieprzerwanie swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje.
 2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy osoba wybrana z grona nie kandydujących do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 19

 1. Zarząd kieruje sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, w tym ustala wysokość składki.
 2. Spotkania Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku i są protokołowane.
 3. Prezes kieruje obradami Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zebrania wyborczego i Zarządu Stowarzyszenia. Czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, zgodnie z kan. 119 n. 1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 20

 1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
 2. W razie śmierci lub rezygnacji wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich obowiązki innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania, mającego na celu uzupełnienie brakującego członka Zarządu.

§ 21

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:

 1. powiadomienie członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu,
 2. powiadamianie członków Stowarzyszenia o treści uchwał Walnego Zebrania i o postanowieniach Zarządu,
 3. prowadzenie aktualnej listy nazwisk i adresów członków Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie rocznych składek od członków Stowarzyszenia oraz innych wpływów,
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Stowarzyszenia, a także wydatków i wpływów.

§ 22

Walne Zebranie lub Zarząd może powołać komisje tematyczne, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, wybieranych na pięć lat przez Walne Zebranie.
 2. Komisja wybiera swego przewodniczącego.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie oceny zgodności działalności Zarządu ze Statutem i wnioskowanie wobec Walnego Zebrania o absolutorium dla ustępującego Zarządu lub wnioskowanie o jego odwołanie w trakcie trwania kadencji.

Rozdział 5. Przepisy końcowe
§ 24

Stowarzyszenie podlega nadzorowi Konferencji Episkopatu Polski.

§ 25

Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zmiany wymagają zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski.

§ 26

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych pozostałych po likwidacji przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas 339. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2007 roku, zatwierdzono Statut Stowarzyszenia Misjologów Polskich na czas określony – trzech lat.

+ Józef Michalik 
Metropolita Przemyski 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski